On the wings of my fantasy…

My art combines several aspects: fashion design and decoration; stage design and fine arts (mainly painting). I believe that the whole art history is an example of a continuity which nowadays defaces the limits between styles, epochs and latitudes, following the general tendency for erasing the borders in a global aspect. My art is dominated by reverence to the stylistics of Baroque, Art Nuovo and Art Deco. I have always been excited by the exuberant magnificence of Baroque and Rococo.  The reckless dynamics of the forms and the speed of the artistic message have always left the feeling for dance and performativity in me. Perhaps, in my child’s imagination, this style has embodied that crystalline world of the tales by Charles Pero. This world of shells, mythical creatures and castles have melted into the colours of my fantasy, turning the oak forests of my childhood and teen years into French royal parks and frivolous Italian gardens. Later, the mystical ingenuity of the symbolism and silence of the East that I discovered in my early youth marked my work forever with a sensual and enigmatic decorative approach.

На крилете на фантазията ми…

Моето изкуство съчетава няколко аспекта: дизайн и декорация; сценични проекти и изящно изкуство (основно живопис). Аз вярвам, че цялата история на изкуството е пример за едно надграждане, което в днешно време размива очертанията между стилове, епохи и географски ширини, следвайки общата тенденция на заличаване на границите в глобален план.Творчеството ми е доминирано от един реверанс към стилистичните характеристики на барока, сецесиона и ар деко. Винаги ме е впечатлявало разточителното великолепие на барока и рококото. Безразсъдната динамика на формите и скоростта на художественото послание са оставяли в мен усещането за танц и спектакъл. Може би този стил е олицетворявал в ранното ми детско съзнание онзи кристален свят от приказките на Шарл Перо.Този свят на раковини, митични същества и замъци се е разтварял в цветовете на фантазията ми, превръщайки дъбовите гори от детските и юношеските ми лета в царствени френски паркове и фриволни италиански градини. По-късно мистичната вглъбеност на символизма и мълчанието на Изтока, които открих през ранната си младост, белязаха завинаги творчеството ми с една чувствена и енигматична декоративност.